Ornithology

PARKER_Ornithology_1

Ornithology 1. PRÉVERT

Ornithology 2. BARONI

Ornithology 3. MENICANTI

Ornithology 4. PORTA

Ornithology 5. MONTALE

Ornithology 6. SANCINO

Ornithology 7. BAUDELAIRE e MERINI

Ornithology 8. CANDIANI

Ornithology 9. GUCCINI

Ornithology 10. DICKINSON

Ornithology 11. BANDINI

Ornithology 12. BANDINI

Ornithology 13. FARABBI e BELLINTANI

Ornithology 14. LORCA e PASOLINI

Ornithology 15. PASOLINI

Ornithology 16. LEOPARDI (a dodici anni)

Ornithology 17. LOI e LAMARQUE

Ornithology 18. ERBA, OTTAVIANI e MARCOALDI

segue